Công ty TNHH Miza Nghi Sơn bị xử phạt hơn 557 triệu đồng vì vi phạm Luật BVMT

Công ty TNHH Miza Nghi Sơn bị xử phạt hơn 557 triệu đồng do xả thải gây ô nhiễm môi trường; hàng nghìn tấn chất thải rắn đổ thải không đúng quy định.
17-12-2022
08:42

>> Thu gom xử lý rác thải công nghiệp

>> Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường

>> Lập hồ sơ GPMT và Đăng ký môi trường

Mới đây, Tổng Cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Miza Nghi Sơn (Thanh Hóa) hơn 557 triệu đồng do xả thải gây ô nhiễm môi trường; ngoài ra còn phát hiện hàng nghìn tấn chất thải rắn đổ thải không đúng quy định.

Cụ thể, ngày 21/11/2022, ông Hoàng Văn Thức - Phó Tổng trưởng, Tổng Cục Môi trường đã ký Quyết định số 31/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Miza Nghi Sơn, với tổng số tiền 557.777.000 đồng, vì vi phạm Luật Bảo vệ môi trường.

Công ty TNHH Miza Nghi Sơn bị xử phạt gần 600 triệu đồng vì vi phạm Luật Bảo vệ môi trường.
Công ty TNHH Miza Nghi Sơn bị xử phạt gần 600 triệu đồng vì vi phạm Luật Bảo vệ môi trường.

Theo Quyết định xử phạt, Công ty TNHH Miza Nghi Sơn đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính như sau:

Hành vi số 1: Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03 lần trong trường hợp thì lượng nước thải từ 1.400 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 1.600 m3/ngày (24 giờ) (mẫu nước thải sau xử lý của Công ty trước khi thải ra đầm tiếp nhận nước thải, phía phải tuyến đường vào mỏ sét, xã Trường Lâm, lấy ngày 30/9/2012 có thông số BOD = 109 mg/l, vượt 2,42 lần QCVN 40:2011/BTNMT, cột B, lưu lượng nước thải là 1.539 m3/ngày đêm).

Chiểu theo quy định tại Điểm p Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (Nghị định số 45/2022/NĐ-CP) Công ty TNHH Miza Nghi Sơn bị xử phạt 470.000.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi triệu đồng).

Đồng thời, Công ty buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành đối với 01 (một) mẫu nước thải bị vượt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường với số tiền là 17.777.359 đồng làm tròn thành 17.777.000 đồng (Mười bảy triệu bảy trăm bảy mươi bảy nghìn đồng).

 

Hành vi số 2: Thực hiện không đúng một trong các nội dung của giấy phép môi trường theo quy định (cụ thể: vị trí xả thải tại thời điểm kiểm tra là đầm xả lũ không đúng là sông Bạng theo Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất số 36/GXN-BTNMT ngày 08/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Giấy xác nhận số 36/KXN-BTNMT) và Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 61/GP-UBND ngày 26/4/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (Giấy phép số 61/GP-UBND Giấy xác nhận số 36/GXN-BTNMT, Giấy phép số 61/GP-UBND là Giấy phép môi trường thành phần).

Chiểu theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 11 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP, Công ty TNHH Miza Nghi Sơn bị xử phạt 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng).

Vậy, tổng số tiền Tổng Cục Môi trường xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Miza Nghi Sơn là 557.777.000 đồng (Năm trăm năm mươi bảy triệu bảy trăm bảy mươi bảy nghìn đồng).

Thời hạn thực hiện báo cáo đã khắc phục xong hậu quả vi phạm hành chính là 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định.

Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty chi trả.

 

Bình luận

Facebook Chat
Mở Khung