LẬP BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2022

Công ty TNHH MTV Môi Trường Chiêu Dương nhận lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường (mẫu mới ) theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Thủ tục đơn giản, hồ sơ nộp đúng thời hạn, nhân viên tư vấn nhiệt tình. Liên hệ 090 888 7149  
15-02-2022
16:24

Ngày 10/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 08/2022/NĐ-CP  và thông tư 02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường năm 2020. Theo đó, căn cứ theo Chương V, Mục 3 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022, quy định thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 như sau:

1. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là gì?
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là báo cáo hằng năm tổng hợp các nội dung của các báo cáo sau:

 • Báo cáo quan trắc và giám sát môi trường định kỳ, quan trắc tự động liên tục.
 • Báo cáo quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại.
 • Báo cáo quản lý xuất nhập khẩu phế liệu (nếu có).
 • Báo cáo giám sát và phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản.

2. Đối tượng phải thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

Chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng phải có Giấy phép môi trường và đăng ký môi trường theo quy định ( trừ các đối tượng miễn đăng ký môi trường tại điều 32 NĐ 08/2022/NĐ-CP) phải lập Báo cáo công tác BVMT theo quy định tại điều 66, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ?

Theo khoản 5, điều 66, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định nộp báo cáo công tác BVMT tới các cơ quan sau:

 • Cơ quan tiếp nhận đăng ký môi trường hoặc cơ quan cấp giấy phép môi trường
 • Sở TN&MT mới dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ hoạt động
 • UBND cấp huyện
 • Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu sản xuất, kinh doanh dịch vụ hoặc cụm công nghiệp ( đối với các cơ sở nằm trong cum công nghiệp, khu kinh tế....)

4. Thời gian thưc hiện báo cáo.

Theo khoản 2, điều 66, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định nộp Báo cáo công tác BVMT tới các cơ quan sau:

 • Chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ gửi Báo cáo công tác BVMT định kỳ hằng năm về các cơ quan trước ngày 05 tháng 1 của năm tiếp theo (kỳ báo cáo tính từ 01/01 đến hết ngày 31/12). Ví dụ lập Báo cáo công tác BVMT năm 2022 thì phải nộp về trước ngày 05/01/2023.
 • Chủ đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp gửi Báo cáo công tác BVMT định kỳ hằng năm về các cơ quan trước ngày 10 tháng 01 của năm tiếp theo.

5. Tần suất thực hiện và các chỉ tiêu quan trắc môi trường như thế nào?

 

 • Chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ thực hiện theo chương trình quan trắc môi trường theo Giấy phép môi trường hoặc Đăng ký môi trường
 • Chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ chưa có Giấy phép môi trường hoặc Đăng ký môi trường thì thực hiện theo chương trình quan trắc theo hồ sơ môi trường hiện hành về tần suất, vị trí, chỉ tiêu quan trắc.

 

6. Biểu mẫu thực hiện

 •  Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định tại Mẫu số 05.A Phụ lục VI Thông tư 02/2022/TT-BTNMT;
 •  Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường theo quy định tại Mẫu số 05.B Phụ lục VI Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.

Đối tượng được miễn đăng ký môi trường theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì không phải thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường;

7. Kết quả hồ sơ

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường được trả về cho doanh nghiệp, cơ sở sẽ có mộc/văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận.

Hình ảnh thực tế Báo cáo công tác bảo vệ môi trường có mộc công văn đến của cơ quan tiếp nhận (nguồn: Môi Trường Chiêu Dương)
Hình ảnh thực tế Báo cáo công tác bảo vệ môi trường có mộc công văn đến của cơ quan tiếp nhận (nguồn: Môi Trường Chiêu Dương)

Hình ảnh thực tế Báo cáo công tác bảo vệ môi trường có mộc công văn đến của cơ quan tiếp nhận (nguồn: Môi Trường Chiêu Dương)
Hình ảnh thực tế Báo cáo công tác bảo vệ môi trường có mộc công văn đến của cơ quan tiếp nhận (nguồn: Môi Trường Chiêu Dương)

Hình ảnh thực tế Báo cáo công tác bảo vệ môi trường có mộc công văn đến của cơ quan tiếp nhận (nguồn: Môi Trường Chiêu Dương)
Hình ảnh thực tế Báo cáo công tác bảo vệ môi trường có mộc công văn đến của cơ quan tiếp nhận (nguồn: Môi Trường Chiêu Dương)

8. Mức phạt khi không thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ.

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ của cơ sở, doanh nghiệp tích hợp các loại báo cáo bao gồm: Báo cáo quan trắc và giám sát môi trường định kỳ, quan trắc tự động liên tục, Báo cáo quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại, Báo cáo xuất nhập khẩu phế liệu.... Vì vậy nếu không thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ doanh nghiệp sẽ bị phạt theo mức phạt quy định tại nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016.

Trường hợp quý khách cần tư vấn trực tiếp, cụ thể vui lòng liên hệ qua số điện thoại/zalo: 090 888 7149. Môi trường Chiêu Dương hân hạnh được tư vấn và hợp tác với quý khách.

 

Bình luận

Facebook Chat
Mở Khung