luật môi trường mới nhất

Thông tư 36/2015/TT-BTNMT Về quản lý chất thải nguy hại

Thông tư 36/2015/TT-BTNMT Về quản lý chất thải nguy hại

01-07-2017
11:08
( 0 ) Bình luận

Ngày 30/06/2015 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Ban hành Thông tư 36/2015/TT-BTNMT Về quản lý chất thải nguy hại

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

08-05-2017
10:42
( 0 ) Bình luận

Ngày 29/5/2015 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Ban hành Thông tư 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

 

Facebook Chat
Mở Khung