ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ? ĐỐI TƯỢNG THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG?

Dịch vụ Đăng ký môi trường của công ty Chiêu Dương được tư vấn nhiệt tình, thực hiện nhanh chóng, chi phí thấp. LH 090 888 7149 để được tư vấn miễn phí.
12-03-2022
10:12

Đăng ký môi trường (ĐKMT) là một loại hồ sơ môi trường bắt buộc mới được thực hiện theo Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2022. Theo đó quy định một số đối tượng phải thực hiện ĐKMT, vì vậy Chiêu Dương xin tổng hợp một số thông tin về thủ tục hồ sơ Đăng ký môi trường để quý doanh nghiệp, cơ sở bổ sung kịp thời.

Luật bảo vệ môi trường 2020
Luật BVMT 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ban hành ngày 17/01/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2022.
- Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10/01/2022
- Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên môi trường ban hành ngày 10/01/2022

II. ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ? ĐỐI TƯỢNG PHẢI ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

Đăng ký môi trường là việc chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước các nội dung liên quan đến xả chất thải và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (sau đây gọi chung là dự án đầu tư, cơ sở).

Theo quy định tại Điều 49 Luật bảo vệ môi trường, đối tượng phải đăng ký môi trường bao gồm:

-  Dự án đầu tư có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường;
- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.
Như vậy đối tượng phải ĐKMT là các dự án có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường. Để tìm hiểm đối tượng phải có giấy phép môi trường xem TẠI ĐÂY

III. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG
Theo Khoản 2 Điều 49 Luật bảo vệ môi trường và Điều 32 Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định:

- Dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh;
- Dự án đầu tư khi đi vào vận hành và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không phát sinh chất thải hoặc chỉ phát sinh chất thải rắn sinh hoạt dưới 300 kg/ngày được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương; hoặc phát sinh nước thải dưới 05 m3/ngày, khí thải dưới 50 m3/giờ được xử lý bằng công trình thiết bị xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương.

Danh mục dự án đầu tư, cơ sở được miễn đăng ký môi trường quy định tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

STT Danh mục dự án được miễn ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG quy định tại phụ lục XVI Nghị định 08/2022/NĐ-CP
1 Hoạt động đào tạo nguồn nhân lực; Các hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ, dạy nghề, đào tạo kỹ thuật, kỹ năng quản lý, cung cấp thông tin, tiếp thị, xúc tiến đầu tư và thương mại.
2 Sản xuất, trình chiếu và phát hành chương trình truyền hình; sản xuất phim điện ảnh, phim video; hoạt động chuyên viên, hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc.
3 Dịch vụ thương mại, buôn bán lưu động, không có địa điểm cố định.
4 Dịch vụ thương mại, buôn bán các sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng, đồ gia dụng có tiện tích xây dựng dưới 200 m2.
5 Dịch vụ ăn uống có diện tích nhà hàng dưới 200m².
6 Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng đồ gia dụng quy mô cá nhân, hộ gia đình.
7 Dịch vụ photocopy, truy cập internet, trò chơi điện tử.
8 Canh tác trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi quy mô cá nhân, hộ gia đình.
9 Trồng khảo nghiệm các loài thực vật quy mô dưới 01 ha.
10 Xây dựng nhà ở cá nhân, hộ gia đình
11 Dự án cơ sở nuôi trồng thủy sản trên biển, sông, suối, hồ chứa có lưu lượng nước thải dưới 1.0000m³/ ngày đêm.
12 Dự án đầu tư, cơ sở đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:
- Không phát sinh khí thải phải xử lý.
- Không phát sinh nước thải hoặc có phát sinh nước thải nhưng đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung mà hệ thống đó được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường.
Không phát sinh chất thải nguy hại trong quá trình hoạt động.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IV. CƠ QUAN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

- Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc nhận bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đăng ký môi trường.
- Đối với dự án đầu tư, cơ sở trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên, chủ dự án đầu tư, cơ sở được quyền chọn Ủy ban nhân dân cấp xã để đăng ký môi trường

V. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

- Nội dung ĐKMT được thực hiện theo mẫu số 47 phụ lục II ban hành kèm theo thông tư 02/2022/TT-BTNMT.

- Trong quá trình hoạt động, nếu dự án đầu tư, cơ sở có thay đổi về nội dung đã đăng ký, chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm ĐKMT lại trước khi thực hiện các thay đổi đó.
- Trường hợp việc thay đổi quy mô, tính chất của dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường hoặc phải có giấy phép môi trường, chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm thực hiện quy định về đánh giá tác động môi trường và giấy phép môi trường theo quy định của Luật này.

VI. THỜI ĐIỂM ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG.

Thời điểm đăng ký môi trường được quy định như sau:
- Dự án đầu tư không thuộc đối tượng có giấy phép môi trường nhưng thuộc đối tượng phải thực hiện ĐTM phải ĐKMT trước khi vận hành chính thức;

- Dự án đầu tư không thuộc đối tượng có giấy phép môi trường không thuộc đối tượng phải thực hiện ĐTM phải ĐKMT trước khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc trước khi xả chất thải ra môi trường đối với trường hợp không phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;
- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 có hiệu lực thi thành có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường phải đăng ký môi trường trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày 01/01/2022

Bình luận

Facebook Chat
Mở Khung